Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. C&S Webdesign: onderneming voor webdesign en webtoepassingen.
 2. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie C&S Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met C&S Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met C&S Webdesign.

3. Webdesign

C&S Webdesign plaats websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn C&S Webdesign en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze webhoster. C&S Webdesign is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website door C&S Webdesign en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

4. Offertes

 • Alle offertes en prijsopgaven door C&S Webdesign zijn geheel vrijblijvend en er zullen geen kosten voor aangerekend worden door C&S Webdesign.
 • Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door C&S Webdesign zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van C&S Webdesign, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
 • C&S Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

5. Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door C&S Webdesign, en indien geen vooruitbetaling overeengekomen is.
 • Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door C&S Webdesign aan de opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag. Deze vooruitbetaling zal op de offerte vermeld worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst

 • C&S Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft C&S Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan C&S Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan C&S Webdesign worden verstrekt, heeft C&S Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • C&S Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat C&S Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor C&S Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

7. Levering en levertijd

 • Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 • Tussentijdse resultaten kunnen, mits een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever, door C&S Webdesign op een tijdelijke internetlocatie geplaatst worden voor testdoeleinden.
 • Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
 • Een door C&S Webdesign vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt C&S Webdesign niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door C&S Webdesign mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.
 • Indien de ontwikkeling van een website voltooid is voor de vastgelegde leveringstermijn kan deze reeds ter beschikking gesteld worden. Dit beïnvloedt niet het bedrag opgesteld in de offerte.

8. Copyright

 • Al het door C&S Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van C&S Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door C&S Webdesign ontworpen websites of toepassingen.
 • Het eigendom van de door C&S Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van C&S Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan C&S Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is C&S Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • C&S Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het materiaal aangebracht door de Opdrachtgever dienen te voldoen aan de auteursrechten. Wanneer dit niet voldaan is, kan C&S Webdesign weigeren deze content op de website te plaatsen. C&S Webdesign is niet aansprakelijk voor het overtreden van auteursrechten van afbeeldingen of tekst die werden aangeleverd door de Opdrachtgever.

9. Duur overeenkomst en beëindiging

 • Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de partijen voor een duur van drie (3) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Het gaat bijvoorbeeld over het aanbieden van webdiensten.
 • Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 • De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of C&S Webdesign de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de betreffende periode.
 • Beide partijen, zowel opdrachtgever als C&S Webdesign, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
 • In uitzondering op wat bepaald in artikel 9d kan C&S Webdesign de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
  1. Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
  2. Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen.
  3. Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met C&S Webdesign voortvloeiende verplichting.
  4. Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
  5. Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van C&S Webdesign.
  6. Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven.
  7. Bij terugkerende betalingsproblemen.
  8. C&S Webdesign zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 9e, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9d en 9e reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die C&S Webdesign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van C&S Webdesign wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 • De aansprakelijkheid van C&S Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever C&S Webdesign onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en C&S Webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 • Aansprakelijkheid van C&S Webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtgever vrijwaart C&S Webdesign van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.
 • Wanneer C&S Webdesign onverhoopt hetgeen bepaald in lid 8.4 en 8.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is C&S Webdesign hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is C&S Webdesign slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.
 • Opdrachtgever vrijwaart C&S Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van C&S Webdesign.
 • Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. C&S Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. C&S Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • C&S Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11. Betwisting

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan C&S Webdesign. Indien de betwisting gegrond is, zal C&S Webdesign deze gebreken verhelpen. Wanneer aan C&S Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
 • Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Prijzen

 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor C&S Webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

13. Betaling

 • Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en C&S Webdesign en is de opdrachtgever verplicht om het werk van C&S Webdesign volgens afspraak te honoreren.
 • Na afronding van de opdracht zal C&S Webdesign een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 21 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever een overeenkomst met C&S Webdesign aangaat waarin C&S Webdesign zich verbindt tot periodieke webdienst dient de opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan C&S Webdesign. Hierbij dient opdrachtgever 1 maanden vooruit betalen.
 • Indien C&S Webdesign een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht wat is bepaald in deze algemene voorwaarden.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door C&S Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €5,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

 • C&S Webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.cnswebdesign.com, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.
 • De huidige algemene voorwaarden zullen steeds gehanteerd worden op dag van de overeenkomst en op geen ander ogenblik, zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte.

15. Overige

 • C&S Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan C&S Webdesign.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. C&S Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • C&S Webdesign is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt C&S Webdesign in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website.

Het C&S Webdesign-team